ny webblogg

Jag har ordnat ett nytt ställe för min blogg. bjornaxen.wordpress.com
blogg.se är för dåliga för mig.

liberalism, jämlik i teorin men inte i praktiken?

Eftersom liberalen är för det kapitalistiska system samtidigt med universialistiska ideal hävdar marxisten att liberalen är kontradiktiskt i teori och praktik (E. Balibar och I. Wallerstein "Race, Nation, Class"). Det må vara sant att så är fallet (vilket vi inte ska utreda här), men det betyder inte att den marxistiska teorin är korrekt. Det är inte särskilt svårt att se att världen är orättvis, man behöver inte läsa Kapitalet för att se det.

Marxistens analys av samhället är att allt början med ekonomin, den kan förklara allt. Sociala förändringar måste alltså börja med ekonomiska förändringar. Hela teorin om bas- och överbyggnad faller om det skulle vara så att ekonomiska förändringar kan ändras genom att ändra i överbyggnaden, då har vi nämligen ett ett system som där samhällets olika strukturer påverkar varandra (vilket visserligen mer realistiskt men också svårare att analysera). All annan förändring än ekonomisk är då lönlös.

Detta gör det lättare att förstå den marxistiska kritiken av dagens (liberala kapitalistiska) samhälle att vara "jämlikt i teorin men inte i praktiken". Liberalen (jag) som ställs inför detta dilemma om att man är jämlik i tanken men inte handlar därefter ser det som att jämlikheten (universialism) är ett mål som eftersträvas och att ojämlikheten (partikularism) är något som ligger naturligt för människan som i första hand bara kan övervinnas teoretiskt.

Men genom att se ojämlikheten som orsakad av det ekonomiska systemet betyder att det är något som inte kan förändras om inte det ekonomiska systemet förändras. Om man ska hålla fast vid teorin om bas- och överbyggnad måste man dra slutsatsen att om samhället förändras så måste det ekonomiska systemet ha ändrats. Det betyder att eftersom man håller fast vid det ekonomiska systemet är man som liberal enligt marxisten för inte bara klasskillnader utan även rasism, sexism etc. eftersom även detta är delar av överbyggnaden.

Då förstår man hur marxisten kan förklara liberalen som universialistisk i teorin men inte i praktiken. Liberalen håller så klart inte med. Men liberalen håller inte heller med om teorin om att ekonomin determinerar kulturen.

Kritik av marxistisk kritik

Godhetens paradox - att vilja gott är inte det samma som att verka gott.
Människor vill vara goda och jag tror att det är en stor anledning till att de väljer att vara vänster. Det är att välja att vara god. Den marxistiska analysen ger ett verktyg att kritisera kapitalismen och det librala samhället i vilket man ser så många orättvisor. Det spelar inte så stor roll att denna terori inte verkar stämma eller att den goda strävan visar sig leda fel gång på gång. Hur kommer det sig? Här följer en förlklaring.

Problem med den marxistiska analysen (marxister är här inte 'socialister', 'vänster' eller t.ex. 'kommunister' per se utan de intellektuella som analyserar världen utifrån ett marxistiskt perspektiv som i sin tur grundar sig i Hegels dialektik)

Man kan fråga sig vad idén om Herren och slaven gett för bild av verkligheten. Är et verkligen sant att världens relationer består av sådana maktrelationer? Tänk om det är helt annorlunda, eller att det bara ibland är så. Det är kanske en gråskala, eller en färgskala. Då kan man fråga sig om vad den marxistiska analysen har för värde.

Den säger inget om hur världen är, bara hur den uppfattas, eller rättare presenterar världen på ett sätt som gör den lätt för människor att inordna i en helhet. På så sätt är den lik rasismen. Det är en analys som lämpar sig väl att göra världen begriplig på det sätt att en historia, en berättelse kan bildas. Det blir lätt att till sig den bild som förmedlas. Däremot är det svårare att faktiskt arbeta ut denna historia ur alla fakta. Problemet är att det primära är att konstruera denna berättelse, inte att faktiskt för stå hur världen faktiskt fungerar.

I den marxiska traditionen pressar alla in sina analyser i samma narrativa struktur och då framstår alla dessa tillsammans, som sins emellan stödjer varandre på samma sätt, som något som faktist är på riktigt. När det egentligen är så att de mytologiserar världen. Pga. detta förklarar marxister inte så mycket nytt, de lyckas bara förmedla det nya som händer i det gamla narrativet som påbörjades av Marx. Med varje berättare blir narrativet starkare, traditionen  förmedlas och analysen framstår som allt sannare.

Marxistisk analys är däremot bra för på att dra delarna till en helhet, visa upp samband etc, men det måste göras i en miljö som är kritisk till vad som sägs och det är synd att den marxistiska miljön är så fast i sitt traditionella narrativ.

Det är intressant att se hur denna marxistiska berättelse ligger till grund för  vänstertänkare och deras idéer om hur samhället ska organiseras. Det är först när man förstår denna berättelse som man kan förstå hur man kan kritisera t.ex kapitalismen med faktiska faktafel. Berättelsen blir viktigare än enskilda fakta. Överbevisas ett faktum byter man inte ståndpunkt, man byter till ett nytt faktum som man kritiserar utifrån. Olika fakta kan också tolkas sinsemellan kontradiktiskt beroende på hur det ska användas, ändamålet helgar medlen. Vad än den kapitalistiska gör är det dåligt. Man kan alltid hitta något faktum som visar på det.

Varje omdöme kräver en värdegrund. Den enda bestående värdegrunden hos vänstern är att kapitalismen är dålig, vilket verkar vara grundat på att profit är utsugning. Eftersom det inte verkar vara fallet faller hela arguemantetionen. (Det är slående hur man håller fast vid en nationalekonomisk analys som är så krånglig och inte verkar stämma när det finns andra teorier som både är enklare och förklarar mer)  

Marxismen är  att försöka se systemet utifrån - att se kapitalismen (det rådande systemet) för vad det är, inte vad det verkar vara. Man kan fråga sig hur mycket ett eget system det är. För mig ser det mer ut att vara det "nuvarande" sättet att organisera världen vilket inte går att koppla bort från historien. Det är en utvecklingsprocess. Då blir målet att försöka se samhället för vad det är, inte vad det verkar vara. Frågan är om man med det mänskliga språket kan uttrycka något som inte är en del av människan. Och där med kan man fråga sig om det går att tänka sig utanför människan. Marxismen blir bara ett av flera sätt att beskriva mänskigheten och frågan är då hur värdefull marxismen är. Den blir om den verkar i en kultur med flera röster om inte vettig, så i alla fall inte skadlig (jag landar nog i att alla röster är bra att de finns men att jag måste bekämpa dem jag inte håller med om), men om den får råda ensam utan motstånd då är den mördande galen. Man kan aldrig låta en ensam åsikt få råda i samhället. Det är synd att marxisterna får det att låta som att deras åsikt inte hörs då den är mycket välspridd.

grupper

I en diskussion med Tomas framförde han en mycket intressant analys av ett problem (genus-/genusproblemet?) med strukturen dagens samhälle är att en grupp, den dominanta gruppen av vita heterosexuella män, inte ser sig själv som grupp. Alla andra grupper som kvinnor, invandrare,  homosexuella ser sig som grupper och andra ser dem som grupper. Detta medan den dominerande gruppen är individer.

Enligt Tomas (via Tiina Rosenberg om jag förstod det rätt) måste den dominerande gruppen börja se sig själv som grupp, och de andra grupperna måste även de se den dominerande gruppen som en grupp, inte som en samlingindivider.

För mig, som tillhör denna dominerande grupp, är detta ett problem eftersom jag strävar efter att försöka se alla människor som individer. Jag tror inte att man ska försöka dela in folk i grupper. Jag tycker att alla människor ska ses som en grupp av individer. Det betyder inte att jag inte ser att det finns olika grupper av människor. De flesta (alla?) människor tillhör flera grupper vilket är en del av individens bakgrund. För mig kommer så att säga individen först, grupptihörigheten är sekundär. Problemet för de icke-dominerande grupperna är att deras gruppptillhörighet kommer före individen, grupptillhörigheten är primär. Jag vill att man ska arbeta för att alla människor primärt ska vara individer för varandra, grupper sekundärt.

Jag tror att det är precis detta synsätt Tomas och Tiina vill kritisera. Grupperna finns där och det måste erkännas. Att den dominerande gruppen inte erkänns som grupp är ett problem. Det ska lösas genom att även den gruppens grupptillhörighet blir primär.

Den lösningen betyder att man strävar efter att alla ska få det lika dåligt istället för att man strävar efter att alla ska få det lika bra. Det är som när man inser att man kan inte göra alla rika, då gör vi alla fattiga i stället. En sådan logik leder till att man istället för att sträva högre strävar efter att hålla nere alla som är för bra. Visst kan det vara svårt (för att inte säga ogörligt) att ändra samhällsstrukturen så att alla grupptillhörigheter är sekundära, men det är ett värdigt mål. Det är inget som säger att det är lättare att sträva efter att den dominerande gruppen ses på samma sätt som icke-dominerande grupper, men det är uppenbart att målet är ovärdigt.

Jag, som tillhör den dominerande gruppen står inför ett dilemma. Hur ska jag kunna hävda något utan att dömas som en av de dominerande? Antingen talar jag utifrån min erfarenhet och vad jag tycker är rätt. Eller så försker jag sätta mig in i andra grupper som jag inte tillhör och försöker förstå hur de ska hjälpas, men kan inte använda mina erfarenheter eftersom de anses vara infekterade av min grupptillhörighets privilegier. Jag får inte säga något för att jag tillhör gruppen som alltid säger saker. Den dominerande gruppen konstituerar världen. Jag vill inte dela in världen i grupper på det sättet. Det är dominerande individer, människor med makt på olika sätt som konstituerar världen (de olika upplevelsevärldarna). Dessa individer tillhör olika grupper varav vissa mönster kan urskiljas.

Ett problem med att tala om grupper är att grupperna framstår som allt. Det är ett samspel mellan individer i grupper och grupper av individer. jag vill lägga tonvikten individer, inte på grupper. Problemet med detta är att när att när bara individer betonas är det ofta så att individer ur icke-dominerande grupper missgynnas. Hur man ska komma åt det problemet tror jag det bästa sättet är att diskutera detta som problem. synliggöra problemet, medvetandegöra det. Däremot tror jag inte på att kvotera och lagstifta, reglera fram förändring. Åtminstone inte i första hand. Det är att konstituera grupper. Det man ska göra är att ge individerna så mycket makt som möjligt. Så att individerna kan bryta ned de gamla strukterna. Formella strukturer ska göras jämlika. Informella strukturer är tankestrukturer, för att ändra dem krävs att tankarna ändras. Frågan är hur ändras tankarna när lagarna/reglerna görs så att vissa grupper priviligeras. Jag skulle säga att gruppkänslan stärks och det blir attraktivt att tillhöra en priviligerad grupp. Men kanske också att grupperna vill hålla ute individer från gruppen (så det inte blir fler som konkurerar om den privligerade statusen. Detta är inte ett problem för gruppen kvinnor, men väl för alla andra grupper som inte är lika lätta att skilja åt. När är man t.ex. inte svart eller same). Hur lagar/regler förändrar tankemönstret skiljer sig antagligen mellan olika grupper och mellan olika individer (en grupp kanske ser det som bra men individen som tillhör gruppen kanske inte alls tycker det) vilket gör det mycket svårt att överblicka om det är en bra åtgärd.

Det argument jag tycker är det starkaste för att reglera för jämlikhet är att det tar tid att ändra ett samhälle. Och även om samhället förändras till det bättre missar individer denna förändring. Det är inte en stor tröst för kvinnan på 1800-talet att vi idag är mycket mer jämställda. Det är samma argument som att rikedom ska fördelas mellan männsikor lika. Vad gör man för individen nu?

när ska man inte reglera mer?

Problemet är att skilja mellan rättvisa som process och rättvisa i en punkt i tiden. Varje tidpunkt kan vara orättvis men processen rättvis. För individen är det viktiga att en annan fördelning är möjlig, att individen kan påverka sin situation till det bättre.

Man kan aldrig tillfredställa alla individers rättvisa i punkten nu. Däremot måste processerna vara snabba, en individ får inte missas för att processen går för långsamt. Frågan blir, vad vill individen. Det är olika för varje individ. Därför är demokrati viktigt.

Var är demokrati viktigt?

påklädda begränsade människor

Tänk dig ett sinne (mind) så mäktigt att det kan hålla så många parametrar i sinnet samtidigt att och sådan sinlig fömåga att hela universum, makro som mikro, kan skådas och utan anledning eller mål, objektivitet. En naken gud, redo att kläs av dig med ditt paradagm, din tro.

Vissa människor kan så starkt hävda sin åsikt att man dras med, fast man inte håller med egentligen. De är så säkra på sin sak att ens världsbild ändras av deras ord, även om det bara är under en kort stund. Jag förundras över deras övertygelse och att de har svar på så många frågor. Jag står där och undrar över min egen tankeförmåga. Men efter lite eftertanke är dessa alltsom oftas fundamentalister/idealister som håller sig till ett paradigm (eller tro om man så vill) i vilken de tolkar hela världen som då framstår som tydlig. I en tydlig värld är det lätt att säga saker, de blir lätt rätt så länge man håller sig inom paradigmet. En människa behöver ett paradigm att ordna sina tankar och intryck i men för en stackars tvivlare som jag själv som ifrågasätter paradigmen, själva grundvalen för hur man ska se på världen är det svåre. Jag saknar Den nakna guden.

Frågan är alltså vad för paradigm man ska välja. Man kan inte ha två paradigm samtidigt. När det gäller naturen vilar jag måt naturvetenskapens paradigm. Men jag är intresserad av människan och hennes värld, alltså världen som hon skapar den. Jag är fast förankrad i den västerländska idétraditionen, där jag urskiljer en rad paradigm om hur man ska se på världen. De ger alla olika svar på hur man ska ordna samhället.  jag tänker nu på ideologierna. Här tar jag upp dem ytligt utifrån det grundproblem som de försöker svara på. För mig finns det fyra stycken att ta ställning till. Det är: liberalism (som i detta fall även innefattar anarkism), socialism, konservatism och en nykomling; ekologism.  

Ekologismens problem är att människan förändrar världen. För dem är människan en underordnad del av världen. Det kanske är sant om man tittar utanför människan, jag tror inte människan är skapelsen krona, men att inte sätt människan först är självförnekelse. För människan är världen för människan. Att människan skulle vara för världen är att underordna henne under något som kanske (och antagligen) inte bryr sig alls om detta. Har världen ett förstånd? Det tror jag inte, även om jag inte kan veta säkert. Men precis som jag inte tror på Gud, tror jag inte heller på Gaya. Jag tror på människan.

Konservatismens grundproblem är samhällsförändringen. När samhället förändras blir det problem. Nya problem uppstår och människor måste anpassa sig. Förändringen, om den finns, måste ske långsamt så att man hinner med. Konservatismen uppkom som en reaktion mot liberalismen (de extrema kallas reaktionärer) och anser att det finns en massa bra saker i samhället som inte ska förändras. Traditioner är bra etc. Problemet är att även om samhället står still består det av en föränderlig massa av människor. Dessa människor har inte valt de strukturer som de ska anpassas till. Jag vill kunna påverka min situation utan att bli åtsagd att vår kultur och tradition säger annorlunda. Även om jag så klart är påverkad av kulturen ska den ifrågasättas och dess strukturer strukturer kunna ändras. Det i nutidens individer svaret på hur samhället ska vara ligger.

Socialismens grundproblem är orättvisan. Där rättvisa definieras som jämlikhet, som man vill ha på alla plan. Varför ska vissa vara rika och priviligerade. Varför ska vissa ha makt över andra. Detta vill man ändra. Det är förståligt och nobelt. Problemet, eller i alla fall ett problem är att människor är olika. Människor vill inte samma sak. Möjligen kan vi se till så att alla människor får samma matriella standard*. Men att alla människor skulle vara lika skulle betyda att vi ändrade på människan. Det är att inte vara nöjd med människan som hon är. Åtminstone jag tycker att det är en läskig tanke om alla människor skulle vara lika, vilket är det ända sättet eftersom det är i olikheten avunden kommer.

Liberalismens grundproblem är individens frihet, och rätt till att själv välja och bedöma vad som är bäst för var och en själv.

Det finns en konflikt mellan socialister och liberaler om rättvisa, vilket i mångt och mycket handlar om negativa och positiva rättigheter. Frågan är var man ska dra gränsen.


*Frågan om ekonomisk utveckling och fördelning av resurser tar jag inte upp här. Det är en viktig och intressant fråga som helt klart en länkad till detta men jag är inte så intrersserad av den. Kapitalismen är uppenbart den bästa formen hittills enligt mig.

internet!

idag fick jag besök av Niklas från Com Hem som skulle fixa internet hos mig. Det var bara det att Niclas kunde inte göra det för att det fanns inga bredbandskablar dragna. Så jag förblir internetlös. Vi får se vad som händer. jag funderar på mobilt bredband.


Marx - den hegelianen

Marx bygger sin uppfattning om ekonomin på Hegels historieuppfattning. Hegels filosofi beskriver världen utifrån hur männniskan uppfattar den, den är kollektivt subjektiv - kulturell. Marx förklarar den ekonomiska utvecklingen som en mytologi fast i national-filosofisk-ekonomiska termer. Det förklarar varför marxismen är så tilltalande som teori även om den inte verkar stämma för fem öre.

§34.3 - tillägg till moralens cirkel

tidigare: §34 och §34.2

vad som är rätt är det som individen anser är rätt.
Att hävda det man tycker är rätt är en makthandling
att få den andra att tycka som en själv är maktutövning

det är rätt att utöva mjuk makt.
hård makt är är endast rätt att använda mot den som använder hård makt
hård makt är endast förbehållen [den legitima] staten och ska regleras av [den legitima] lagen

Mjuk makt: att övertyga den andre så att hon tycker som du
hård makt: att tvinga den andre att handla som du vill (genom att skada/döda/förstöra eller hota med detta)

Detta är ett samhälle för den psykiskt starke, den fysiska styrkan har underordnats.
Man skulle kunna tänka sig att den hårda respektive mjuka makten kunde bytas ut mot den fysiska respektive psykiska men detta har jag värjt mig mot . Det skulle betyda t.ex. att psykisk tortyr var tolererad och det sätter jag mig emot.

§39. Utilitarism

jag har länge stört mig på utilitarismen utan att kunna sätta fingret på vad jag tycker är dåligt med den, men även vad som är bra med den.

nu har jag kommit på det
Det dåliga är att utilitarismen inte är mänsklig, det är min känsla. Den glömmer bort människan. Det går inte att grunda en moral på den utilitaristiska tanken.

Däremot kan man i denna imperfekta värld ofta behöva handla på ett sätt som kanske inte är moraliskt rättfärdigat och då är utilitarismen bra som rättsnöre. Den kan fungera som "hypotetiskt imperativ" för att använda kantianska.

denna reflektion är förknippad med
§34 och §34.2.

Staten och kapitalet

I förrgår ställde min kollega Samuel frågan: Varför stänger alla affärer så tidigt? Varför har de inte öppet längre? Varför har de öppet på dagen när alla jobbar? (jag hoppade in två timmar innan för att han skulle ha tid att handla något)
Mitt svar var: alla jobbar inte, på dagarna kan de arbetslösa, sjukskrivna och alla andra bidragstagare handla. Det är därför som vi behöver höga bidrag. De kan ju inte handla annars. Så för att det ska vara meningsfullt att ha öppet på vardagen så behövs denna subvention av detaljhandeln - Staten och kapitalet de sitter i samma båt....

socialismens dröm

Vänstern vill så gärna vara god att den glömmer att verkligen titta på världen. Jag tror att många inom vänstern har kategoriskt fördömt allt som luktar höger som ondska. Det gör att de missar det goda i andra ideologier. Ideologierna vill människans väl (även fascismen som dock avgränsar människor i olika grupper, de som inte ingår i ens grupp är inte myckett värda). Jag tror socialismen har spelat ut sin roll. Jag tror att alla inom vänstern måste våga erkänna det. När man gjort det kan man på riktigt börja diskutera världens problem. Nu förkastar man saker som faktiskt utan tvivel är bättre än vad någon socialist någonsin presterat i verkligheten bara för att det är en ideologi man förkastat. Det är en synd om något. Socialismen har blivit en religion för ateister som vill vara goda.

Ideologier

Med denna ideologikarta vill jag illustrera de klassiska ideologierna står mot varandra och där med även förklara hur jag väljer mellan dem.

i denna karta är inte fascism och populism med. Det är för att de enligt mig inte ställer sig mot de andra på samma sätt. Fascismen/nazismen är en blandning mellan socialism och konservatism*. Populismen tar det som faller opinionen i smaken för tillfället, vilket brukar innebära att den närmar sig fascismen.
image2

I den vanliga vänster-höger-skalan sätter man vanligtvis anarkismen längst till vänster följt av socialismen (kommunism, socialdemokrati) vidare till liberalism, konservatism och allra längt ut (högerextremt) fascism. Detta är rent idéinnehållsmässigt ganska missvisande även om det visar rätt bra var människor tycker sig höra hemma**. Genom att införa en ytterligare dimension frihet-kontroll*** kan man visa på anarkismens och liberalismens likheter, respektive socialismens och konservatismens likheter. Då ser man tydligare varför extremvänster och extremhöger ter sig så lika i praktiken. Det som förenar dessa är att de vill kontrollera alla andra. Extremanarkister och extremliberaler vill få göra som de vill, utan att bli bestämda över. Vidare ser man vad som faktiskt skiljer högern från vänstern. Det som förenar högern är att den erkänner och uppmuntrar olikhet. Liberalerna anser att denna olikhet ger den dynamik som driver världen framåt och vill maximera den. De konservativa vill ordna den så att alla har sin plats där de gör bäst nytta. Vänstern å sin sida vill inte att människor ska vara olika, alla har lika värde och därmed måste alla vara lika. Problemet är att människor inte är lika. Möjligen är vi lika för en utomstående men för människan är den andre aldrig likadan. Vänsterns lösningar fungerar bara när alla är lika, när alla vill det samma, när alla ser världen på samma sätt. Det gör den omöjlig. Det kan bara lösas genom förtryck eller att man omdanar människan. Hur det går då har vi literära exempel på i Brave New World (ett nytt samhälle och nya människor) eller 1984 (nytt samhälle). De historiska exemplen behöver vi inte gå in på.

Man kan säga att jag väljer liberalismen med uteslutningsmetoden. Vänstern kan jag inte välja då den inte erkänner olika individers viljor. Konservatismen tvingar in folk i bestämda grupper samt är konstervativ(!). Endast liberalismen återstår som möjligt val. Det är inte heller något dåligt val. Om vi ser oss omkring är det det en allt liberalare värld vi ser och det är inte en dålig värld. Om vi tittar på vad som bidragit till detta är det mycket liberala värderingar som ligger bakom det. Man kan visserligen hävda att högern ligger bakom dåliga saker, men inte de liberala idéerna. Att skylla liberalismen på t.ex imperalismen och som Lenin säga att imperilalismen är den högsta formen av kapitalism är mycket missvisande. Imperialismen ligger nära konservatismen som alltid propagerat för en stark militär, ära till nationen, nationella myter etc. Visst har tongivande liberaler hävdat att imperiet är bra (t.ex. John Stuart Mill) men det betyder inte att liberalismen är imperialistisk i sin natur, bara att en människa kan ha flera idéer än en och att man tar intryck av sin omgivning. Det är naivt att tro att en människas alla åsikter ryms inom en enkel grundideologi.
*Det man kan utesluta är att fascismen står nära liberalism och anarkism, om det är något fascismen inte står för är det frihet. Den är verkligen inte heller för jämlikhet och där med är den uppenbart nära konservatismen, särskilt socialkonservatism. Men den är också en massrörelse som vänder sig folket vilket också kan spåras i ordet Nationalsocialism. Vidare vill den precis som kommunismen skapa ett nytt samhälle och en ny människa. Det är tanken om att människan inte är god nog som den är. Där skiljer liberaler och konservativa ut sig (det är för övrigt intressant att många ur vänstern är emot genmanupilation, det är väl för att det inte är rättvist). Liberaler vill visserligen utveckla samhället men inte människan, konservativa vill endast ha en organisk långsam utveckling av samhället.

**Man kan fråga sig om det är så att höger-vänster-skalan är en beskrivning av detta eller om folk söker sig dit pga av den, hönan eller ägget. Det finns i alla fall historiska orsaker till detta.

***i stället för 'kontroll' skulle 'ordning' kanske vara bättre, det har samma positiva klang som 'frihet'.


Vilse mellan höger och vänster

Någon gång i högstadiet (alltså när jag började klura på en politisk identitet) insåg jag att kommunismen (mina föräldrar är pragmatiska vänsteridealister) aldrig skulle fungera. Då formulerade jag det så att för att få en fungerande kommunism krävs en [människa] överlägsen administratör; en superdator som håller koll på allt och alla, är omutlig och som alltid är rättvis (hur det nu ska definieras). Med andra ord: kommunismen är omänsklig. (Kommunismen underkänner människan, omyndigförklarar henne, kräver att hon ska vara något annat).

I gymnasiet (i en stark vänstermiljö) kom jag fram till att vänstern (för mig) stod för att frigöra människor. En av mina formuleringar var: "så mycket frihet som möjligt utan att trampa på någon annan". Lösningen på detta framstod i mångt och mycket för många som att man bara behövde höja skatten och ge till de som behövde, alltså ta från de rika och ge till de fattiga. "Höj skatten så kan det offentliga anställa alla och alla får jobb och alla får det bra". Det lät bra, men jag tyckte att det kan inte vara så att det ända rätta är att höja skatten. Det lät för enkelt. Men jag hade inget motargument, endast en aning och att detta inte var allt. Det innebar att det offentliga var den abslolut bästa garanten för att folk skulle få det bättre. Det hade jag inga garanter för. Dessutom gnagde insikten om att välståndet och kulturen alltid funnits där handeln var stark.


de frihetsmänniskor som förkastar liberalismen blir anarkister


Därav sökte jag mig till anarkismen. Men det föll på att den var en allt för orealistisk idé för mig. Så den förkastade jag direkt, även om den fanns kvar som ett idealistiskt dröm - jag skulle ha viljat att det var möjligt. Därför verkade syndikalismen lockande (som jag förstått som en "organiserad anarkism") men jag blev inte övertygad om att det skulle fungera det heller. Problemet som jag såg med alla dessa rörelser var att de endast fungerar med dem redan frälsta. De kräver att man gör alla människor lika för att de ska fungera (där tror jag också det finns ett svar på varför vänstern alltid delar upp sig i olika grupperingar som inte håller med varandra: man följer den grupp som inte förminskar det man själv behöver). Därmed kunde och kan de inte övertyga mig. Jag var vilse i vänstervärlden och hade inte en tanke på att titta åt höger. Visst kända jag till vad de ville, men inte vad deras idéer grundande sig på eller hur deras värld hängde i hop (inte för att jag träffat ngn från varken högern eller vänstern vars värld hängt samman och samtidigt är verklighetsförankrad, endast en lång rad påpekanden om vad som inte är rätt. Möjligen en lösning på var och ett av dessa problem, men dessa lösningar är ger andra problem etc. Det är just det som är dilemmat för oss människor. I annat fall hade vi inte kunnat behövt bråka om det. (Hur många debatter har vi om det verkligen är sant att "1+1=2"?).

Men så kom folkomröstningen om EMU. Här verkade ingen ha svar, men "nej" var störst hos vänstern och "ja" störst hos högern. Jag hade redan vänt i frågan om EU (i högstadiet var jag emot), när väl östeuropa var på väg in i unionen fann jag inga invändningar mot den. Efter att ha tittat på ordentligt på frågan kom jag fram till att jag var för EMU (faktiskt övertygad av
Johan Erherberg, ni vet han som grundat ETC). I o m. denna fråga hade jag satt mig in i de liberala tankarna om samhället och var, även om det tog tid, tvungen att erkänna att liberalismen låg mig närmast. Det var svårt att erkänna för mig själv och det är fortfarande svårt att komma ut inför min gamla bekantskap som liberal.

Så vad innebär detta? Vad är mina ideal? Hur vill ja att samhället ska organiseras. Ett mina grundideal är varje individ ska få självförvrkligas. Att så många som möjligt ska få möjlighet att välja att leva sitt som de vill i så stor utsträckning som möjligt. Då låter kommunistgrundtanken (som den presenteras i min familj) att vi alla ska dela på arbetet så att vi alla har tid att ägna oss åt det vi själv vill. Detta är framförallt riktat mot konservativa och reaktionära, inte mot liberaler.

Socialister och liberaler vill alla människors bästa, och detta bästa är för för dem mycket snarlikt. En värld där individen utvecklas. Liberalen och socialisten skiljer sig från varandra i var tyngdpunkten läggs. Båda ser orättvisor och vill förändra reglerna så människor inte förtrycks/såras. Men där socialisterna vill göra det uppifrån, på andras bekostnad (dem som redan har mycket) vill liberalen se till att varje människa är stark nog och har möjlighet att klara sig själv. Om alla vore lika kapabla och hade samma förutsättningar skulle det inte vara något problem (vare sig för liberaler eller socialister). Socialisterna vill utjämna dessa skillnader, liberalen vill att dessa skillnader ska få spela ut sin rätt och att vi därmed får det bästa samhället (socialliberalen - jag) vill bara utjämna förutsättningarna. Detta att inte vilja utjämna vad vi är kapabla till kan verka cyniskt och det är det, men att utjämna vad vi är kapabla till skulle betyda att vi förändrade människan till kloner. Det kan jag aldrig gå med på.


* människans inneboende grymhet ger behovet av de negativa rättigheterna
* människans inneboende ömhet ger att hon ser ett behov av de positiva rättigheterna


Nu kan man dessutom undra vad hur detta görs på bästa sätt. Om det bästa är det kapitalististiska systemet kontrollerat av en demokrati så är detta vad vi ska slåss för (att förespråka en revolution för att driva igenom ett annat system som vi inte känner konsekvenserna av är - om det alls skulle gå att bryta historien - är mycket vanskligt i min mening). Genom att allt fler blir kapitalister betyder att allt fler får egen makt att stå på, det gör att allt fler får makten att bestämma över sitt liv. Men detta kräver att alla kan ta del av hur detta system fungerar. Det kräver en ordentlig skola där alla som vill ska kunna studera även som vuxna.

Det är lätt att när man definierat en fiende och satt ett namn på denne, att man glömmer varför denna var en fiende från början. Om man kan bli en del av den som hotar en då finns inte längre motsättningen. Att erkänna att den andra sidan (fienden) har rätt kan vara svårt. Men om det är så att de som är kapitalister är de som tjänar på detta samhälle (och detta samhälle är det som ger den bästa utvecklingen) då är så klart bäst om alla kunde bli kapitalister. Självklart kommer inte alla vilja syssla med pengar, men om vi specialierar oss kan man tänka sig företag som hjälper folk att ta hand om sina besparingar och investeringar. Att fler kan det betyder att fler är kapitalister och det betyder att fler kan ta del av det som gör kapitalismen bra. Kapitalismen blir förödande för den som inte har egna medel. För dem som inte klarar sig i samhället, för dem som hamnat fel ska självfallet samhället finnas där. Samhället ska stå för en grundtrygghet, men ska inte hindra människor eller lägga sig i vad de gör med sitt eget liv.

Jag har nu alltså kommit fram till att jag liberal (kanske tom. nyliberal hur man nu ska bedömma det). Detta är för mig som kommer från en vänstertradition svårt att acceptera. Det betyder dock inte att mina ideal har förändrats. Det är min förståelse för liberalismen som ändrats. Vänstern kritiserar livberalerna hårt, mycket hårt. (Detta är rätt intressant när man ser tillbaka i tiden hur socialister, anarkister, feminister och liberaler sammarbetade för människors rättigheter.) Men vad är det vänstern kritiserar liberalerna för (märk väl att jag inte säger högern). Som jag ser det är vänsterns kritik totalt felriktad. Det är inte mot liberalismen de ska rikta sin kritik. Det som gör att de liberala idéerna inte fungerar är de sociala strukturer som hindrar individer, inte de liberala idéerna i sig. Detta är också liberalernas stora problem: de negligerar de sociala strukturer som hindrar individen (många idealistiska liberaler ngeligerar maktproblemet i stort). Det är på samma sätt ett problem med liberalismen att den tagits upp av högern, alltså av de konservativa som använder den som sitt slagträ.

Om liberaler och vänstern åter skulle kunna sammarbeta mot högerns reaktionära förtryck skulle det mycket kreativ energi kunna ägnas åt att förbättra världen.

§34.2. definition av Moralens cirkel samt rättens delning

Moralens cirkel: man får inte såra någon utan att ha rätten till det.
1) Rätten är inte objektiv utan kollektiv
2) Den med makten har rätten
3) Den med rätten har makten

1. Det finns ingen rätt utanför kollektivet, rätten skapas i kollektivet, i det sociala sammanhanget. Ibland vill vissa föreställa sig och hävda en objektiv rätt som ska utgå från något utanför människan som Gud eller förnuftet.

2. Det centrala med makten är att bestämma och utforma vad som är rätt. Den starkaste är den som har rätten till makt, ty om någon är starkare kan denna ändra vad som är rätt.

3. Den som har rätten har där med också makten.

Det finns således två olika rättsprinciper, vilka kan kallas "traditionen" och "lagen". Den förstnämnda är det som bestäms av kollektivet det är den som är den egentliga samhällsmoralen (den individuella moralen går vi inte in på här). I vårt västerländska samhälle har vi dessutom lagen där vi försöker formalisera den traditionella rätten. Lagen är alltså grundad i moralen men bestämd av den med makten. Det finns en strävan att dessa ska hänga samma samman men det är långt i från alltid fallet. Eftersom vi i vårt samhälle har delat upp rätten i "traditionen" och "lagen"  kan vi få de paradoxala att en person kan handla moraliskt men olagligt eller lagligt och omoraliskt.*Med 'såra' menar jag här att utöva makt på ett sådant sätt att offret förstår sitt underläge och att han/hon måste rätta sig efter den som sårar.


§38.2. Evolution i ett postmodernt samhälle

Min tanke är att människor parar i hop sig med dem man tycker sig förtjäna. Vi bedömer människor i två skalor; vackra-fula och smarta-dumma. 'Ful och dum' är den lägsta kategorin, den bästa är 'vacker och smart'. I mitten finns de 'fula och smarta' och 'vackra och dumma'.

Det är bara att tänka sig stereotyperna för dessa fyra kategorier för att se att det är en realitet. Vem ser du framför dig vid beskrivningen:
* både ful och korkad
* vacker men korkad
* intelligent men ful
* både vacker och intelligent

Vem av dessa är den mest framgångsrika personen?

Det är svårt att tänka sig att folk i allmänhet går utanför dessa kategorier. Om det är så att skönhet och intelligens (och frånvaron av detta) är genetiskt borde det leda till att människosläktet delas upp i dessa fyra kategorier.

Om du tycker detta är hemsk så finns det en lösning: genmanipulation.
Brave, New World!

§38. Frihetens likriktning av samhället

Hur samhället är organiserat ger olika effekter på hur människors liv utformas. När det som i vårt samhälle finns möjlighet att välja sysselsättning leder detta till att människor i högre grad väljer ett yrke med liknande tankar och väderingar.

Om jag inte hade studerat på universitetet hade jag med stor sannolikhet blivit snickare eller byggarbetare. I den miljön hade jag varit främmande. Jag har alltid dragits till filosofi och förståelse. jag hade varit en person med tankarna i det blå.

Det som händer när människor kan välja är att en likrikning sker. Detta kan man även se bland invandrare som väljer att bosätta sig där andra från sin folkgrupp lever. Hade vi istället haft kvar det klasslåsta samhället hade vi istället i högre grad haft blandade sortes människor (dock inte blandade klasser) inom olika yrkesgrupper.

Detta fick mig att minnas något jag tänkte för ca. ett år tag sedan om hur evolutionen i ett postmodernt samhälle fungerar.

§37. Förståelseskap

Det är ett missförstånde att vetenskap handlar om vetande, vetenskap handlar om förståelse. Det är därför som alla akademiska ämnen, som till skillnad från t.ex matematiken, inte kan ge ett säkert svar ändå är vetenskap. Människan kan aldrig vara säker på att hon vet, därför är tom. det hon tycker sig veta som råkar vara rätt, är inte ett vetande, det är bara sanning som stämmer med verkligeheten.

Det är inte säkert att matematik är en sanning, det är ett språk med vilket har vi insett att vi kan beskriva verkligheten exaktare och korrektare än med våra vanliga språk, men att beskriva världen som människan uppfattar den räcker inte matematiken långt, där kommer vårt naturliga språk bättre till pass. Vi behöver olika språk för att få förståelse av vår värld.

Den som säger att vetenskap handlar om att bevisa saker har inte förstått vad vetenskap handlar om, ty hur många gånger har inte våra bevis visat sig som bäst vara halvsanningar. Vi bygger ständigt på vår förståelse av världen.

Inom denna förståelseskap ingår hela den akademiska traditionen för att förstå verkligheten och vad människan gör i den. Det är en västerländsk elittradition som visat sig vara mycket framgångsrik för att göra världen begriplig.

Med detta sagt måste jag ändra namnet på monstret som avbildasdes här för några dagar sedan från
Filosofivetenskapsmonstret till Förståelseskapsmonstret.

En duva med tänder samt; §36. Varför EU är ett elitprojekt

Eftersom de europeiska staterna är organiserade så att demos ur en elit väljer representanter som ska styra landet och alltså deligerar makten över landet till denna elit är det denna elit som har makten att kompromissa med andra länder. Eftersom folket inte är med i maktutövandet efter valet blir EU projektet ett elitprojekt. För att EU ska bli mer demokratiskt ser jag två möjliga sätt; antingen ett federalt EU där folken kan rösta till överstatliga institutioner (som EU-parlament, EU-kommissionen etc.), eller att de olika ländernas parlament får mer att säga till om i EU.

Hur detta ska gå till kan man fundera länge på. Det finns flera problem särskilt med den federala varianten. Det som framförallt hindrar framväxten av ett federalt demokratisk EU är att de olika demoi i Europa har olika föreställda gemenskaper. Men å andra sidan tror jag att det håller på att växa fram ett gemensamt europeiskt demos, det tar bara längre tid än vissa vill. Att göra parlamenten mer mäktigare i EU är lättare, problemet är att det gör EU mindre effektivt. Parlamenten är nationalcentrerade vilket är naturligt. Det hela handlar om vart man vill att EU ska gå. (Det är där jag sätter in min kommentar om
den svenska europa politiken). /Om man tycker detta är otillräckligt krävs en omorganisation på nationell nivå. Vilket är en helt annan fråga./

Själv är jag övertygad om att EU behövs och att en federal union är att föredra. Jag tror vidare att det t.ex behövs ett gemensamt Europeisk försvar (en EU-armé rakt ut), det krävs att man har hård makt (förmågan att förstöra och döda) för att den mjuka makten (förmåga att få andra att göra som man vill utan att förstöra och döda eller hota om det) i denna värld. Som det är nu är Europa beroende av USA:s militära kapacitet och det hindrar EU från att genomdriva det den ser som viktigt. Jag är för detta för att jag tror på de europeiska värderingarna. Jag är en duva med tänder.

filosofivetenskapsmonstret

en bild av filosofin och vetenskapen och deras relation
detta är en bild av filosofin och vetenskapen och deras relation

om det är otydligt (vilket det är) så står det vid pilarna; filosofin, vetenskapen.

Bilden visar hur vetenskapens grenar (här tentakler) växer ur filosofin och sedan förgrenar sig. Filosofin är i sin tur indelad och indelar sig i olika områden. Filosofin höjs allt högre uppåt på vetenskaperna som söker sig nedåt mot verkligheten.

Tornet

Genom att ständigt klättra allt  högre i kunskapens torn utvidgas ens horisont, gränsen för vad som kan skådas av världen. Jag drivs ständigt att klättra högre och se mer av världen. Men det är inte alltid man kan skåda något bara för att man klättrar allt högre, ibland måste man ner på marken och titta närmare på något, men om ens horisont är allt för snäv, om man inte kommit så högt i tornet så kan det vara svårt att förstå det man ser, ens värld är för liten för att sätta det skådade i ett relevant sammanhang. Det är dessutom nödvändigt att likt Nietzsche gå under och titta på det som  gömmer sig under tornet, ty tornet sträcker sig nedåt lika långt som det reser uppåt. Det är bara så mycket dunklare där nere. Tornet reser sig mot oändlighetens ljus, men om det inte vore för dess slingrande rötter skulle tornet rasa.

Tidigare inlägg